گرگ مزرعه
img/daneshnameh_up/4/43/Gorg_mazrae.jpg

این گوشتخوار که شبیه به سگ میباشد به خانواده گرگها، شغالها و روباه ها تعلق دارد. گرگ مزرعه در گروهای خانوادگی کوچک زندگی می کند که هر کدام تعدادی عضو خانوادگی خاص خود دارند. گاهی به تنهایی شکار می کنند و با نزدیک شدن به طعمه او را شکار می کنند. خرگوشها و جوندگان از نمونه حیوانات کوچک هستند که توسط این شکارچی خورده می شوند. آنها همچنین به طور دسته جمعی شکار می کنند و در آن صورت به حیوانات بزرگتر مثل گله گاوها یا گوزنها حمله می کنند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 8750