کوولین


img/daneshnameh_up/0/02/_ggttqq_Covelline.jpg
(کوولین - تجمع دانه ای زون اکسیداسیون(عرض تصویر 40 میلیمتر
کوولین (Covelline)
سیستم تبلور
/کامل - مطابق باسطح /0001
مات - صمغی
شکستگی
(کدر(اپاک
ترد
نوع سختی
بلورهای کمیاب - تجمع توده ای - دانه ای
اشکال ظاهری
فراوان ; انواع هیدروترمال آن در امریکا ، نامیبیا ، یوگسلاوی
رومانی ، آلمان ، شیلی ، بولیوی و غیره
. گرم HNO3 قابل حل در ، ورقه های نازک بلورهای
شش گوشه با شعله آبی می سوزند و SO2 متصاعد می نمایند
Cu=66.48%,S=33.52% با انکلوزیون هایی از Fe,Se,Ag,Pb
ترکیب شیمیایی
آبی متمایل به بنفش
رنگ کانی
خاکستری یا سیاه
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منطقه تغییر ترکیب ژیزمان های سولفوره - هیدروترمال
منشا تشکیل
بلورهای نازک شش گوش
شکل بلورها
کانسار مس
محل پیدایش
به صورت پولک یا ورقه های کوچک نرم،سبک،با قابلیت هدایت الکتریکی خوب
قابل حل در HNO3 گرم ، ورقه های نازک بلورهای شش گوشه
با شعله آبی می سوزند و SO2 متصاعد می نمایند
سایر مشخصات
. گرفته شده است N.Covelli کوولی(1829 -1790 ) از نام کانی شناس ایتالیایی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
1.524.68-


منبع

تعداد بازدید ها: 10460