کولیفلور


کولیفلور
cauliflore


گلهایی که مستقیما روی ساقه های مسن پدید می آیند.

تعداد بازدید ها: 5212