کورنالین


img/daneshnameh_up/a/af/_ggttqq_Cornaline.jpg
کورنالین - سطح صیقلی
کورنالین (Cornaline)
SiO2
سیستم تبلور
شکستگی
نیمه شفاف
نوع سختی
KOH محلول در
بلوری - آگرگات علفی و گاهی شعاعی
اشکال ظاهری
. KOH محلول در
SiO2=100% همراه با ادخالهای آلومینیوم,Fe,Mg,Ca,Ni,Cr
ترکیب شیمیایی
قرمز تا زرد-قرمز
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
پهن و کوتاه - منشورهای هرمی
شکل بلورها
.برش داده آن به صورت سنگ تزئینی مصرف دارد
محل پیدایش
.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه کالسدوئن است
.برش داده آن به صورت سنگ تزئینی مصرف دارد
سایر مشخصات
.اخذ شده است corneus به معنای شاخی (corne) از کلمه یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
67--


منبعتعداد بازدید ها: 8357