کوارتز دودی


img/daneshnameh_up/5/54/_ggttqq_Quartz_enfume.jpg
کوارتز دودی
کوارتز دودی (Quartz_enfume)
SiO2
هگزاگونال تا دمای 573 درجه
سیستم تبلور
/ناقص - مطابق با سطح /1011
(صدفی - تراشه ای(خشن
شکستگی
شفاف - نیمه کدر
ترد
نوع سختی
بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای
اشکال ظاهری
. HNO3 محلول در تحت تاثیر اسیدها کم می شود Mg و مقدار
MgO=23.41% FeO=41.71% SiO2=34.88% ( خالص 1/1 = Mg / Fe) (سری ایزومورف فورستریت) تافایالیت
ترکیب شیمیایی
قهوه ای تیره - قهوه ای سیاه
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
سختی - چگالی - رخ پذیری - انحلال در اسیدها - واکنش های شیمیایی - اشعه ایکس
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
کاربرد
محل پیدایش
.بلورهای آن قدری رادیواکتیویته نشان می دهند
سایر مشخصات
.از واژه نفوم اخذ شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-72.65-


منبعتعداد بازدید ها: 15373