کوارتز


کوارتز
(Quartz)
سیلیکن SiO2
سیستم تبلورهگزاگونال تا دمای 573 درجه
رده بندیاکسید
رخناقص - مطابق با سطح (1011)
جلاشیشه ای - چرب
شکستگیصدفی - تراشه ای خشن
شفافیتشفاف - نیمه شفاف- غیرشفاف
اشکال ظاهریبلوری - آگرگات دانه ای - توده ای
ژیزمانفراوان ; یافت شده در سنگهای
ماگمایی اسیدی و پگماتیت های
برزیل و روسیه
خواص شیمیایی محلول در HNO3 مقدار و Mg تحت تاثیر
اسیدها کم می شود
رنگ کانیسیاه - خاکستری - قهوه ای - بنفش
تیره - سبز- صورتی
رنگ اثر خط سیاه
تفاوت با کانی های مشابهسختی - چگالی - رخ پذیری - انحلال
در اسیدها - واکنش های شیمیایی - اشعه ایکس
تشابه کانی شناسیآپاتیت - پولوسیت - بریل - توپاز - فناکیت
پاراژنزفلدسپات ها - میکاها - آمفیبول ها - پیروکسن ها
منشا تشکیلماگمایی- پگماتیتی - هیدروترمال
دگرگونی - رگه های تیپ آلپی
دگرسانی ها- رسوبی
شکل بلورها منشوری - بی پیرامیدال - پسودوکوبیک
سایر مشخصاتلومینسانس سبز کامل و کرم و نارنجی تا
قرمز نشان می دهد

img/daneshnameh_up/5/51/_ggttqq_Quartz.jpg

منبع

تعداد بازدید ها: 119341