کهف الامه


کهف الامه

«420 - 338 ق / 1029 - 998 م»

از القاب ابو طالب رستم دیلمی که القادر بالله خلیفه عباسی به اهتمام پسر عمویش ابو طالب؛ بهاء الدوله، به وی عطا کرد. ابو طالب به هنگام دریافت این القاب و لوای امارت ری کودک خردسالی بیش نبود و مادرش سیده خاتون، به نیابت او امارت واقعی داشت. رجوع کنید به مقاله (ابو طالب رستم دیلمی).


تعداد بازدید ها: 6159