کمیت برداری
بردارها کمیتهایی هستند که هم بزرگی و هم جهت دارند.

دید کلی

فرض کنید که شخصی در خیابان از شما می‌پرسد، کتابخانه کجاست؟ و شما جواب بدهید، نیم کیلومتر از اینجا فاصله دارد و سپس به راه خود بروید. او نمی‌تواند کتابخانه را پیدا کند، زیرا نمی‌داند که در چه جهتی باید حرکت کند. به همین ترتیب ، نیروی وارد از تسمه کایت و قلاده به دست شخص نیز هم از نظر بزرگی و هم از نظر جهتی باهم فرق دارند. بردار ، سازه‌ای ریاضی است که برای مشخص کردن کمیتهایی بکار می‌رود که برای آنها بزرگی و جهت در نظر می‌گیریم (جسمی 5 متر در شرق ، شمال ، بالا یا پایین مبدأ مختصات جابجا شود) ، نیرو (جسمی را با نیروی معین در جهت خاص حرکت می‌کشیم یا فشار می‌دهیم) و بردار سرعت (اتومبیلی با سرعت 30Km/h به شرق ، جنوب یا شمال غربی حرکت می‌کند) مثالهایی از کمیتهای برداری هستند.

نمایش برداری بردار را با یک پیکان نمایش می‌دهیم، جهت این پیکان ، جهت بردار و طول آن بزرگی بردار را نشان می‌دهد. هر چند بردار فقط انتزاعی ریاضی است اما برای مشخص کردن رده وسیعی از کمیتهای فیزیکی مانند جابجایی ، نیرو ، بردار سرعت ، شتاب و اندازه حرکت بسیار مفید است.


در جدول زیر برخی کمیتهای برداری مهم آورده شده است:


کمیتنامنمادیکایکا بر حسب یکای اصلی SI
نیرونیوتنN-
m.kg/s2
سرعت---
m/s
شتاب---
m/s2
میدان الکتریکی---
m.kg/s2C
میدان مغناطیسیتسلا
T
wb/m2
kg/A.s2
اندازه حرکت---
m.kg/s
گشتاور نیرو--N.m
m2kg/s2

مباحث مرتبط با عنوانتعداد بازدید ها: 95317