کلوستالیت


img/daneshnameh_up/4/42/_ggttqq_Clausthalite.jpg
کلوستالیت - آگرگاتهای نامنظم بادانه های ریز و خاکستری
کلوستالیت (Clausthalite)
PbSe
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
/کامل - مطابق با سطح /001
شکستگی
(کدر(اپاک
نوع سختی
دانه ای - قطعه ای
اشکال ظاهری
.HNO3 , H2SO4 محلول در
Pb=72.34% Se=27.66% با انکلوزیون های Hg,Co,Cu
ترکیب شیمیایی
خاکستری سربی کمی متمایل به آبی
رنگ کانی
خاکستری - سیاه
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
ناشناخته
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.درنزدیکی لورنز در آلمان غربی گرفته شده استClausthal نام آن از محل
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
2.5338.28-


منبعتعداد بازدید ها: 6442