کشمکش های جانشینی بعد از کریم خان

1


- علل پیروزی زکی خان بر رقبایش در امر جانشینی :
حیله و نیرنگ زکی خان سبب شد که جمعی از پایه گذاران و دلیران سلسله زند را نظیر نظر علی خان ، کلبعلی خان ، ولی خان ، طاهر خان و ... که تعدادشان به شانزده نفر می رسید به قتل رساند و بر اوضاع پایتخت مسلط شود .

2- قتل عام مردمان اصفهان :
وقتی که زکی خان شنید علی مراد خان اصفهان را تصرف کرده راهی اصفهان شد و چون در اصفهان متوجه شد ه شهر نیز به دست گماشتگان علی مرادخان افتاده اهالی را مورد مواخذه قرار داد که چرا مقاومت نکرده اند و جنگ راه انداخته اند ؟ وقتی اهالی اظهار بی اطلاعی کردند دستور داد هیجده نفر از بزرگان شهر را از بالا قلعه به پایین پرت کنند و مردم عادی را مورد قتل و تجاوز قرار دهند .

3- محمد خان عموی لطفعلی در جریان اولین درگیری میان آقا محمدخان و لطفعلی خان خیانت می کند و باعث شکست وی می شود .

4- شکستهای آقا محمد خان در محاصره شیراز به دلیل :
1. استحکام برج و باروی شیراز
2. کمبود آذوقه و خوراک دام .
.منبع:CDایرانیا

مراحل مختلف حکومت سلسله زندیان در ایران ( 1160 – 1209 ه. ق)
1- مرحله اول از مرگ نادر تا روی کار آمدن کریم خان (1160 – 1165 ه.ق)
2- مرحله دوم از قدرت یابی کریم خان زند تا فوت او (1165 – 1193 ه.ق)
3- مرحله سوم : از مرگ کریم خان تا غلبه آقا محمد خان قاجار بر لطفعلی خان زند ( 1193 – 1209 ه . ق)
مرحله اول زندیه

|حکومت کریم خان زند|مرحله دوم زندیه

مرحله سوم زندیه1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 8897