کشتی دم «صورت فلکی»


img/daneshnameh_up/7/73/sovarkeshti.jpg


نام دیگر: تفر

موقعیت: نیمه جنوبی کره آسمان

قابل رویت از: نیمکره جنوبی زمین

اجرام درخشان: زتا – کشتی دم(سهیل حضار)درخشانترین ستاره این صورت فلکی است. ام46 و ام47 خوشه های ستاره ای هستند و فقط ام47 را می توان با چشم غیر مسلح دید.

گوناگون:این صورت فلکی در سال 1763 در آسمان شناسایی شده در دوران باستان، این قسمت دنباله کشتی آرگوناتها محسوب می شد.

منبع:

  • DK multi mediaتعداد بازدید ها: 9171