کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان


معرفی


img/daneshnameh_up/9/96/xdsdfDDDSW.GIF


آغاز فعالیت: 1356

رشته ها و گرایشها: آبیاری، باغبانی، خاک شناسی ، زراعت، علوم و صنایع غذائی، گیاه پزشکی ، علوم دامی، ماشینهای کشاورزی، حشره شناسی، مدیریت توسعه روستائی، بیوتکنولوژی غذایی ، فیزیک خاک، آبیاری و زهکشی، بیماری شناسی

مقاطع تحصیلی:کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری.

سطوح تحصیلی

رشته ها و گرایشها:
 • آبیاری
 • باغبانی
 • خاک شناسی
 • زراعت
 • علوم و صنایع غذائی
 • گیاه پزشکی
 • علوم دامی
 • ماشینهای کشاورزی
 • حشره شناسی
 • مدیریت توسعه روستائی
 • بیوتکنولوژی غذایی
 • فیزیک خاک
 • آبیاری و زهکشی
 • بیماری شناسی

مقاطع تحصیلی:

 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری.امکانات آزمایشگاهی

img/daneshnameh_up/7/73/72fb85be-70e6-4849-9e3b-187d17909499.GIF


 • آزمایشگاههای آبیاری
 • هیدرولیک
 • خاک شناسی
 • تجزیه خاک و عکسهای هوائی
 • حشره شناسی
 • بیماری شناسی گیاهی
 • زراعت
 • اصلاح نباتات
 • فیزیولوژی گیاهان زراعی
 • گیاه شناسی
 • میکروبیولوژی
 • فیزیولوژی و تشریح دام
 • تجزیه خوراک دام
 • تجزیه مواد غذائی
 • تکنولوژی فرآیند مواد غذائی
 • باغبانی
 • ماشینهای کشاورزی
 • گلخانه های آموزشی- تحقیقاتی
 • واحدهای گاوداری
 • گوسفندداری و مرغداری
 • زنبورداری
 • حوضچه های پرورش ماهی
 • مزارع و باغات و کارگاههای ماشینهای کشاورزی و صنایع غذائی


امکانات آموزشی و پژوهشی

دانشکده کشاورزی دارای گلخانه آموزشی تحقیقاتی به مساحت حدود 2000 متر مربع، سوله آموزشی تحقیقاتی به مساحت حدود 1500 متر مربع و مزارع و باغات به مساحت حدود 150 هکتار است. مجموع تعداد آزمایشگاه های مورد استفاده فعلی دانشکده حدود 30 آزمایشگاه است و حدود 20 آزمایشگاه دیگر در دست راه اندازی است.
اعضای هیئت علمی این دانشکده تاکنون متجاوز از 70 طرح تحقیقاتی را در ارتباط با مسائل و مشکلات کشاورزی استان و کشور انجام داده و در حال حاضر مشغول انجام 20 طرح تحقیقاتی در زمینه های مختلف کشاورزی هستند. همچنین حدود 27 عنوان کتاب تالیف و ترجمه و به چاپ رسانده اند و بیش از 350 فقره مقاله علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی منتشر کرده اند.

تعداد بازدید ها: 20886