کریزوکل


(کریزوکل - اگرگات در قلوه ها (عرض تصویر 22 میلیمتر
کریزوکل (Chrysocolle)
CuSiO3 + nH2O
سیستم تبلور
شیشه ای - کدر
شکستگی
نیمه شفاف
نوع سختی
قلوه ای - استالاکتیت - اگرگات خوشه ای - توده ای - خاکی
اشکال ظاهری
آلمان غربی ، مکزیک ، شیلی ، امریکا URSS ;فراوان
.ناپایدار
ترکیب شیمیایی
سبز -آبی - سبز تا آبی
رنگ کانی
سبز روشن
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ثانوی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.به معنی چسب گرفته شده است Khrusos یعنی طلا و Kolla از کلمات یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
2422.2


منبع

تعداد بازدید ها: 8201