کروسیدولیت


img/daneshnameh_up/8/84/_ggttqq_Crocidolite.jpg
(کروسیدولیت- آگرگات رشته ای (عرض تصویر 40 میلیمتر
کروسیدولیت (Crocidolite)
سیستم تبلور
/کامل- مطابق با سطح /110
شیشه ای - مات
شکستگی
غیرشفاف - نیمه کدر
ترد
نوع سختی
بلوری - آگرگات رشته ای - شعاعی
اشکال ظاهری
کمیاب ; آفریقای جنوبی ، روسیه و گاهی در استرالیا
.در زیر شعله سبز رنگ است در برابر اسید ها مقاوم است
Na2O=7.03% Fe2O3=36.29% SiO2=54.63% H2O=2.05% وادخال های Al,Mg,Ti,Fe +2
ترکیب شیمیایی
.قهوه ای سبز - سیاه - قهوه ای تیره
رنگ کانی
آبی روشن - سیاه - آبی سیاه
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
دگرگونی مجاورتی
منشا تشکیل
منشوری - رشته ای
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.یعنی رشته ای اخذ شده است Krokus از واژه یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
5.562.93.4


منبعتعداد بازدید ها: 8769