کرمانشاه از سلاجقه ی کرمان


کرمانشاه

«حک 466 - 465 ق / 1074 - 1073 م»

قاورد پیش از آن که برای نبرد با ملکشاه روانه شود، پسرش کرمان شاه را به حکومت نشاند و وی سال بعد، پس از مرگ پدر درگذشت.

برخی از مورخان، کرمان شاه را به عنوان فرمانروا یاد نکرده‏اند و در نسب نامه این سلسله، پس از قاورد، سلطان شاه پسر دیگر او را آورده‏اند.
لین پول در کتاب ،تاریخ دولتهای اسلامی و خاندانهای حکومتگر، پس از کرمان شاه، پسر دیگر قاورد، حسین نامی را فرمانروا دانسته است،
حال آن که مورخان دیگر او را به فرمانروایی یاد نکرده‏اند.

زامباور در نسب نامه خلفا و شهریاران، حسین را مدعی حکومت در روزگاران سلطان شاه دانسته‏است.

کرمانی در بدایع الازمان می‏گوید پس از کرمان شاه، امیر حسن را که طفلی خردسال بود، به امارت برداشتند. کار بدین سان بود که گهواره را بر تخت می‏نهادند و بار می‏دادند و دیگر پسران او، در قلاع بودند. مورخان یاد شده به استناد همین معنی، حسین را پس از کرمان شاه در نسب نامه فرمانروایان این سلسله یاد کرده‏اند.


تعداد بازدید ها: 5518