کدامیک سنگین تر است؟ هوای گرم یا هوای سرد


یک شیشه شیر بچه را در حالی که خالی است روی یک سر خط کش آزمایش قبل ، و قوطی حلبی کوچکی را در سر دیگر آن ببندید . داخل قوطی به مقدار لازم شن یا برنج بریزید تا تعادل برقرار شود . شعله شمعی را به مدت یک دقیقه نزدیک دهانه شیشه نگه دارید . شعله را کنار ببرید و دوباره کفه را میزان کنید .
img/daneshnameh_up/2/2e/pp4.jpg

مشاهده خواهید کرد که :

وقتی که هوای داخل شیشه گرم می شود ، شیشه به طرف بالا می رود و برای تراز کردن دوباره خط کش بایستی از داخل قوطی مقداری شن یا برنج بردارید .

توضیح :

در فضای اشغال شده یکسان ، هوای گرم وزنش کمتر از هوای سرد است .

تعداد بازدید ها: 26543