کتابهای فیزیولوژی گیاهی
نام کتابنویسنده
مترجم
چکیده کتابناشر
زندگی گیاه سبزنویسنده: گاستون ، دیویس ، ساتر
ترجمه: مسعود مجتهدی و حسین لسانی
این کتاب مشتمل بر 16 فصل است که عبارتند از: نقش گیاه سبز در اقتصاد طبیعت ، سلول گیاه سبز و مشخصات آن ، رشد گیاه و شکل آن ، ذخیره انرژی در گیاهان ، تنفس و متابولیسم یعنی تامین انرژی و قطعات ساختاری ، اقتصاد آب ، مواد غذایی معدنی ، توزیع مجدد مواد غذایی ، کنترل هورمونی میزان و جهت رشد گیاه ، کنترل هورمونی خوابیدن ، پیری و ریزش ، کنترل رشد توسط نور ، کنترل رشد توسط فتوپریود و دما ، حرکات سریع گیاهی ، اساس فیزیولوژیکی تعدادی از روشهای کشاورزی ، محافظت گیاه و نگاهی به گیاهان و انسانناشر: انتشارات دانشگاه تهران
تاریخ چاپ: 1370
فیزیولوژی گیاهی ، تغذیه و جذبتالیف: پل مازلیاک
ترجمه: دکتر حسن حکمت شعار
این کتاب نه تنها در زمینه متابولیسم و تغذیه گیاهان اطلاعات کافی در اختیار دانشجو قرار می‌دهد بلکه با نمایاندن نواقص و کاستیهای موجود در دانش فیزیولوژی و با تشریح مشکلات و نارساییها وی را در امر راه‌یابی‌های آتی به تعمق و تفکر ترغیب می‌کند. این کتاب مشتمل بر 7 فصل است: ترکیب شیمیایی گیاهان ،‌ آنزیمها و واکنشهای کوپله ، تعذیه کربنی و تامین انرژی ،‌ تغذیه ازتی ، روابط آب و گیاه ، تغذیه کانی و ارتباطات تغذیه‌ای در ارگانیسم گیاهی ناشر: انتشارات دانشگاه تبریز
تاریخ چاپ: 1371
فیزیولوژی گیاهیتالیف: دکتر حسن ابراهیم زادهعلم فیزیولوژی گیاهی علمی است تجربی و همه کوششهایی که در این زمینه صورت می‌گیرند به شناسایی بیش از پیش ماده زنده منجر می‌شود. هدف از تهیه این مجموعه تلفیق هر چه بیشتر علم فیزیولوژی گیاهی با کشاورزی بوده است و این استفاده را ممکن است در برداشته باشد که متخصصان کشاورزی را بیش از پیش به فراگیری اطلاعات پایه‌ای که بدین وسیله جمع آوری شده‌اند تشویق کند. این کتاب در 4 جلد تنظیم شده است که هر کدام از جلدها درباره مباحث جداگانه‌ای بحث می‌کنند. جلد اول این کتاب درباره تغذیه و جذب معدنی در گیاهان است. جلد اول در 15 فصل تنظیم شده است که سرفصلها شامل موارد زیر است: احتیاجات گیاهان ، محلولهای غذایی و کودهای شیمیایی ، تغذیه نیتروژن معدنی و آلی ، چگونگی استفاده از نیتروژن اتمسفری ، احیای سولفاتها وچرخه گوگرد ، چرخه متابولیسمی فسفر ، اهمیت و خواص مهم آب ،‌ رابطه آب و خاک ، قدرت مکیدن و قوانین اسمز ، فیزیولوژی جذب آب ، گردش آب در گیاه ، مکانیسم جذب مواد و ...ناشر: دانشگاه تهران
سال نشر: 1374
فیزیولوژی گیاهیتالیف: تایز و زایگر
ترجمه: دکتر محمد کافی ، دکتر مهرداد لاهوتی ، مهندس اسکندر زند ، مهندس حمیدرضا شریفی و مهندس مرتضی گلدانی
آنچه مترجمان را بر آن داشت که کتاب فیزیولوژی گیاهی را با این حجم وسیع و با توجه به وجود کتبی را عنوان مشابه ترجمه کنند، اختصاصات ویژه این کتاب از جمله فراگیر بودن آن ، استقلال فصلهای مختلف کتاب از یکدیگر ، بیان جدیدترین دستاوردهای علمی در زمینه فیزیولوژی گیاهی ، ساده و روان بودن متن کتاب و شرکت دادن بیش از 21 نفر از معروف ترین دانشمندان این رشته در تالیف این کتاب بوده است. ترجمه این کتاب در 2 جلد تنظیم شده است.ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
سال نشر: 1378
فیزیولوژی گیاهیتالیف: ر.هلر
ترجمه: مه لقا قربانی
این کتاب در 2 جلد تنظیم شده است. جلد اول کتاب شامل مطالبی در مورد تغذیه معدنی گیاهان است. جلد دوم شامل سرفصلهای زیر است: نمو گیاهان دانه‌دار ، سینتیک رشد ، کنترل ریخت‌زایی گیاهان ،‌ تروپیسمها ، اکسین و اختصاصات فیزیولوژیک آن ، جیبرلین و اختصاصات فیزیولوژیک آن ، سیتوکینین‌ها و تنظیم کننده های گوناگون ، زندگی کند ، بازدارندگیها و خفتگیهای گیاهان ، بهاره کردن و کسب استعداد تشکیل گل در گیاهان ، تشکیل گل و فتوپریودیسم و فیتوکرومها و دیگر پذیرنده‌های نوری.ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
سال نشر: 1375


تعداد بازدید ها: 46652