کتابهای زمین شناسی اقتصادی

نام کتاب
نویسنده
مترجم
چکیده کتاب
ناشر
تصویر روی جلد
زمین شناسی اقتصادیمولف:جمشید شهاب پور کتاب فوق به کلیه مباحث زمین شناسی اقتصادی مثل عوامل موثر در تشکیل مواد معدنی ، اشکال ذخایر معدنی رده بندی ذخایر معدنی ، بافت ذخایر معدنی ، انواع آلتراسیون ، نحوه تشکیل مواد و ذخایر معدنی انواع کانسارهای ماگمایی ، رسوبی ، هیدروترمال و... می پردازدسال نشر:انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان 1380
تصویر
زمین شناسی اقتصادی کاربردیمولف : محمد حسن کریم پور ، سعید سعادتکتاب حاضر در 30 فصل به شرح زیر تنظیم شده است. در فصول 1 تا 4 به مباحثی چون عوامل موثر در اقتصادی شدن مواد معدنی ، شکل و بافت ذخایر معدنی،در فصول 5 تا 8 به بحث انکلوزیونها ، آلتراسیونها ، ایزوتوپها و نحوه تشکیل ذخایر معدنی در فصول 9 تا 25 به انواع کانسارها اعم از ماگمایی ، رسوبی یا هیدروترمال و... و نحوه تشکیل و ویژگیهای هر کدام و در فصول 25 تا 30 به بحث ارتباط زمین شناسی اقتصادی و زمین ساخت کانسارهای مهم ایران ... می پردازد .انتشارات ارسلان- چاپ دوم پاییز 1384تصویر
مبانی زمین شناسی اقتصادیمولف: عبدالمجید یعقوب پوردر این کتاب درباره تاریخچه و اصول زمین شناسی اقتصادی مثل چگونگی تشکیل کانسارها، حرکت سیالات و نحوه آن،اشکال ذخایر معدنی،بافت ،دگرسانی،ساخت توده های معدنی و در بخش دوم انواع کانسارها و رده بندی و خصوصیات آنها و دربخش سوم در باره ذخایر غیر فلزی مثل کانیهای صنعتی،الماس، ذخایر آلی،ذخایر رسوبی،ذخایر حاصل از هوازدگی و فرآیندهای دگرگونی و ... بحث شده استمرکز نشر دانشگاهی- 1366 تصویر
زمین شناسی سنگها و کانیهای صنعتی
تالیف:ل.بیتس
ترجمه:صمد علیپور
در کتاب حاضر ابتدا به بحث خصوصیات انحصاری سنگها و کانیهای صنعتی مثل تنوع تشکیل ،استقلال در صنایع و ... و نیز درباره وظایف زمین شناس و طبقه بندی سنگها و کانیهای صنعتی پرداخته میشود در بخش دیگر انواع سنگهای صنعتی اعم از آذرین،دگرگونی یا رسوبی و در نهایت درباره انواع کانیهای صنعتی اعم از کانیهای آذرین،رگهای ،دگرگونی و...معرفی می شود .انتشارات جهاد دانشگاهیتصویرتعداد بازدید ها: 35172