کبوتر جنگلی
img/daneshnameh_up/4/4d/Parande_b.jpg

کبوتر های جنگلی از نظر ویژگی طبیعی بسیار متفاوت بوده و در صورت هر گونه خطر به هوا پرواز می کنند پرهای آنها صدایی شبیه به کف زدن بلند تولید می کنند. این پرندگان بسیار اجتماعی بوده و در مواقع غیر از فصل تولید مثل گروههای بسیار بزرگی تشکیل می دهند. کبوترهای جنگلی چند وقت یکبار بوسیل تولید صدای بغبغو (صدای کبوتر) وجود خود را درجنگل اعلام می کنند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 17260