کاوشگرهای مارینر


img/daneshnameh_up/b/b3/Kavoshgar_mariner.jpg
مارینر 9
تصاویر این کاوشگر وجود آتشفشان
در مریخ را تأیید کرد. آنها همچنین گودالهای
شهابسنگی و یک دره بزرگ را آشکار کردند.
img/daneshnameh_up/a/af/Mariner10.jpg
مارینر 10
فقط این کاوشگر توانست عکسهای سطح داغ
و خشک عطارد را تهیه کند
img/daneshnameh_up/e/e0/Mariner2.jpg
مارینر 2
مارینر 2 با سفرش به زهره
در 2 اوت 1962 اولین کاوشگری شد که
از کنار سیاره دیگری گذشت.

مقدمه

هفت فروند از 10 کاوشگر مارینر ارسالی برای کاوش عطارد ٬ زهره و مریخ بسیار موفق بودند. در سال 1964 مارینر 4 اولین کاوشگری شد که با موفقیت از کنار مریخ گذشت مارینر 9 در سال 1971 اولین کاوشگری شد که در مدار سیاره دیگری چرخید و از کل سطح مریخ و دو قمرش فوبوس و دیموس عکسبرداری کرد. تنها کاوشگری که از عطارد بازدید نمود مارینر 10 بود که در نوامبر 1973 به فضا پرتاب شد. مارینر 10 در این سفر از کناره زهره گذشت و 3500 عکس از ابرهای گذرنده از کنار این سیاره را به زمین فرستاد در مارس 1974 مارینر از کنار عطارد گذشت و بعد از آن در مداری بیضوی حول خورشید می‌گردد. مارینر 10 در این مدار هر 176 روز یکبار به عطارد نزدیک می‌شود.

مأموریت کاوشگرها

مارینر 1: تاریخ پرتاب: 22 ژوئیه 1962. جزئیات مأموریت: هدفش کاوش زهره بود.


مارینر 2: تاریخ پرتاب: 27 اوت 1962. جزئیات مأموریت: با موفقیت از کنار زهره گذشت.


مارینر 3: تاریخ پرتاب: 5 نوامبر 1964. جزئیات مأموریت: قصد کاوش مریخ را داشت ولی نتوانست به مدار زمین برسد.


مارینر 4: تاریخ پرتاب: 28 نوامبر 1964. جزئیات مأموریت: با موفقیت از کنار مریخ گذشت.


مارینر 5: تاریخ پرتاب: 14 ژوئن 1967. جزئیات مأموریت:با موفقیت از کنار زهره گذشت.


مارینر 6: تاریخ پرتاب: 24 فوریه 1969. جزئیات مأموریت: با موفقیت از کنار مریخ عبور کرد.


مارینر 7: تاریخ پرتاب: 27 مارس 1969. جزئیات مأموریت: باموفقیت از کنار مریخ گذشت.


مارینر 8: تاریخ پرتاب: 8 مه 1971. جزئیات مدموریت: قصد سفر به مریخ را داشت ولی نتوانست به مدار زمین برسد.


مارینر 9: تاریخ پرتاب:30 مه 1971. جزئیات مأموریت: با موفقیت در مدار مریخ قرار گرفت.


مارینر 10: تاریخ پرتاب:3 نوامبر 1973. جزئیات مأموریت: با موفقیت از کنار زهره و عطارد گذشت.

مباحث مرتبط با عنوانتعداد بازدید ها: 12607