کامپلیت


img/daneshnameh_up/8/8e/_ggttqq_Campylite.jpg
کامپیلیت - اگرگات مخروطی (تا 7 میلیمتر) همراه پسیلوملان
کامپیلیت (Campylite)
Pb5 Cl As,P0 O40 3
سیستم تبلور
شکستگی
نوع سختی
اشکال ظاهری
ترکیب شیمیایی
رنگ کانی
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
پهن و کوتاه - فلسی - رمبوئدر - ماکله
شکل بلورها
(بریتانیای کبیر (انگلیس
محل پیدایش
محلول درآب بابوی نامطبوع-درهوای آزاد آب خودراازدست میدهد-
درسطح به صورت پودر و شوره سفید متمایل به سبز نمایان میگردد
سایر مشخصات
.یعنی سنگ گرفته شده است Kampe یعنی منحنی و lithos از زبان یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
----


منبعتعداد بازدید ها: 7782