کامرریت


img/daneshnameh_up/9/96/_ggttqq_Kammererite.jpg
(کامرریت - تجمع بلورها(تا 3 میلیمتر
کامرریت (Kammererite)
Mg,Cr)6 (OH)8 (Al,Si)3 O10)
سیستم تبلور
عالی
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
شکننده
نوع سختی
بلوری - اگرگاتهای فلسی
اشکال ظاهری
بسیار کمیاب ; روسیه ، ترکیه ، امریکا
. HCl و محلول درSO4H2
ترکیب شیمیائی پیچیده و ناپایدار
ترکیب شیمیایی
قرمز ارغوانی
رنگ کانی
متمایل به قرمز
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
دگرگونی
منشا تشکیل
پهن و کوتاه- هگزاگونال
شکل بلورها
محل پیدایش
.فلسی قابل انعطاف دارای لومینسانس گاهی نارنجی مات
سایر مشخصات
.گرفته شده است A.A.Kammerer از نام یک مدیر معدن روس
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
22.52.64-


منبع


تعداد بازدید ها: 6238