کالیسیفلورها


کالیسیفلورها
Caliciflorae


گروه بزرگی از گیاهان جدا گلبرگ اند که در آنها از به هم پیوستن قاعده کاسه گل ، جام و نافه گل نوعی پیاله یا جام در قسمت انتهایی دمگل بوجود می آید که مادگی گل در آن قرار دارد. با این ترتیب تخمدان پائین تر از سطح سایر قطعات گل بنظر رسیده وضع نیمه تحتانی یا تحتانی پیدا می کند.


تعداد بازدید ها: 4875