کالکوزین


img/daneshnameh_up/b/ba/_ggttqq_Chalcosine.jpg
کالکوزین - تجمع بلورهای پسودوهگزاگونال
که بزرگترین آنها 7 میلیمتر است
کالکوزین (Chalcosine)
Cu2S
دوشکلی - ارترومبیک در زیر 103 درجه
سانتی گراد - هگزاگونال در بالاتر از 103 درجه
سیستم تبلور
نا کامل
صدفی - نامساوی
شکستگی
(کدر(اپاک
شکننده
نوع سختی
بلوری - تجمع توده ای - دانه ای - خاکه ای - اندود - پسودومرفوز
اشکال ظاهری
فراوان ; در انگلستان ، روسیه ، امریکا ، آلمان ، شیلی و غیره
. درشعله گاز پراکنده میشود درشعله آتش با قطرات مس ذوب میشود
.دراسید نیتریک محلول است - با آب تمیز میشود
Cu=79.8%S=20.2% با انکلوزیون های Fe,Ag
ترکیب شیمیایی
.خاکستری سربی که فوراْ ‌تیره شده و به آبی یا به سبز میزند
رنگ کانی
خاکستری تیره
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
هیدروترمال - ثانوی - درکلاهک آهن معادن آهن
منشا تشکیل
پهن و نسبتاْ ضخیم - منشورهای کوتاه - گاه بی پیرامیدال - ماکله
شکل بلورها
محل پیدایش
دراسیدنیتریک محلول است - با آب تمیز میشود - کانیهای مشابه آن آکانتیت
. تترائدریت و بورنیت است که ازنظر رنگ خاکه ازیکدیگر قابل تفکیک می باشند
سایر مشخصات
.به معنای مس است Khalkos از کلمه یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
2.535.75.8


منبع


تعداد بازدید ها: 13484