کالوز


کالوز
callose


ماده ای که در پایان فصل رویش منافذ آوندهای غر بالی را مسدود می کند.

تعداد بازدید ها: 15926