کالاوریت


img/daneshnameh_up/f/fd/_ggttqq_Calaverite.jpg
کالاوریت - آگرگاتهای بلورهای خط داربه طور طولی در
(کوارتز0عرض تصویر 12 میلیمتر(
کالاوریت (Calaverite)
AuTe2
سیستم تبلور
نامنظم
شکستگی
(کدر(اپاک
شکننده
نوع سختی
(بلوری (کمیاب - اگرگاتهای دانه ای
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; امریکا ، استرالیا ، رومانی ، مکزیک
Au=43.59% Te=56.41% با انکلوزیون های Ag
ترکیب شیمیایی
برنزی - سفید نقره ای
رنگ کانی
خاکستری - سبز خاکستری - زرد
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
پیریت و دیگر تلورورها
تشابه کانی شناسی
طلا - سیلوانیت و دیگرتلورورها
منشا تشکیل
منشوری با سطوح متعدد- شیاردار- سوزنی - ماکله
شکل بلورها
کانسار طلا
محل پیدایش
سایر مشخصات
در کالیفرنیا که برای اولین بار کشف شده
. گرفته شده است Calaveras نامش از محل
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-2.59.3-


منبعتعداد بازدید ها: 11091