کافور طبیعی


کافور طبیعی
Camphre natural


کافور راست C. doit
کافور ژاپن C. da japon
که از درخت Cinnamomun camphora (L.) به دست می آید
نوعی افی سینال است و اختصاصات آن به شرح زیر می باشد.
کافور راست ( کافور طبیعی) و تصفیه شده، به صورت قطعاتی شبیه قطعات نان و به وزن یک تا 3 کیلوگرم، به بازارهای داروئی عرضه می شود. حالت توده ای، بی رنگ، شفاف ( سفید صدفی ) قابل خرد شدن و تبدیل به ذرات کوچک دارد. با ناخن خط بر می دارد. در محل شکستگی، شفاف جلوه می کند و اصولاً ظاهری متبلور دارد. بوی آن قوی، ناقد و مشخص و طعم آن گرم و سوزاننده است. وزن مخصوص برابر 992/. در گرمای 15 درجه دارد. درحرارت 75 درجه ذوب می شود. ضمناً در گرمای معمولی ( گرمای اطاق) تبخیر می گردد و پس از مرطوب شدن با الکل نیز به سهولت به صورت ذرات ریز در می آید. قابلیت اشتعال دارد. کافور طبیعی با آنکه به مقدار بسیار کم در آب ( یک قسمت در 840 قسمت آب ) حل می شود. معهذا آب، شدیداً بوی کافور و طعم آنرا پیدا می کند. اگر درآب گازکربنیک دار وارد شود، به مقادیر زیاد در آن حل می گردد.
کافور در 65/. قسمت الکل 95 درجه حل می شود و اگر به این محلول الکلی آب اضافه گردد، به صورت گرد یا ذرات ریز و مدور رسوب می نماید magistere du camphreتعداد بازدید ها: 18356