کارگزین امور رفاهیمعرفی


کار گزین امور رفاهی کسی است که توانایی کنترل و انجام تغییرات و بررسی و پیگیری دستورالعمل های اداری را داشته باشد.

نمونه وظایف

1. توانایی تهیه لیست تغییرات ماهیانه مربوط به امور بیمه کارکنان (بیمه حوادث، عمر و ....)
2. آشنایی با فرم لیست تغییرات ماهیانه مربوط به امور بیمه
3. آشنایی با تغییر تعداد پرسنل
4. شناسایی اصول تایید دریافت حق بیمه از کارکنان
5. شناسایی بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به بیمه کارکنان
6. شناسایی با تقسیم بن کارگری و دریافت رسید
7. شناسایی کنترل کارکرد پرسنل جهت دریافت بن
8. شناسایی دستورالعمل های وزارت کار و امور اجتماعی در مورد بن کارگری وزارت کار
9. توانایی کنترل اسناد و مدارک پزشکی و مخارج مربوط به آن
10. شناسایی اصول ارجاع لیست اسناد و مدارک پزشکی به پزشک معتمد کارخانه جهت تایید
11. شناسایی اصول ارجاع لیست اسناد و مدارک پزشکی تایید شده و مخارج مربوط به آن به امور مالی
12. توانایی لیست کارکرد و تایید آن
13. شناسایی اصول کنترل لیست کارکرد و تایید آن
14. توانایی تهیه لیست بن کارگری طبق دستورالعمل های وزارت کار و امور اجتماعی
15. آشنایی با بن کارگری و لیست مربوط به آن
16. شناسایی اصول تهیه لیست بن کارگری بصورت تفکیکی
17. شناسایی انجام عملیات اولیه و جمع آوری مدارک (تامل)
18. شناسایی با دریافت بن کارگری از اداره کار و کنترل آن
19. توانایی تهیه لیست بن کارگری طبق دستورالعمل های وزارت کار و امور اجتماعی
20. توانایی کنترل اسناد و مدارک پزشکی و مخارج مربوطه به آن
21. توانایی تهیه لیست تغییرات ماهیانه مربوط به امور بیمه کارکنان (بیمه حوادث، عمر و ...)
ابزار و وسایل

1. فرم تغییرات
2. لوازم التحریر
3. بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به امور بیمه
4. فرم کنترل اسناد و مدارک پزشکی و مخارج مربوط به آن
5. کارت کارکرد
6. لیست بن کارکرد
7. لیست پرسنلی
8. بن کارگری
9. دستورالعمل های وزارت کار و امور اجتماعی در مورد بن کارگری
شرایط ارتقاء شغل

شرایط ارتقاء شغل کارگزین امور رفاهی به تجربه فراوان، سنوات استخدامی و موفقیت در اجرای بهتر کارها بستگی دارد و حقوق وی طبق جدول تنظیمی از طرف سازمان امور استخدامی کشور تعیین می شود.
ویژگی های شخصیتی

کارگزینی کاری مسئولیت ساز و پر مشغله است بسیاری از مدرک و اسناد در کارگزینی نگهداری می شود و در رشته های اداری جزء رشته خدمات اداری طبقه بندی می شود.
فردی که این شغل را عهده دار می شود باید حوصله دسته بندی مطالب و اطلاعات علاقهمندی برای رفع مشکلات، توانمندی ثبت و نگارش، دقت شناس و امانتدار مدارک افراد باشد.
در کارگزینی امور رفاهی شما باید به اموری بپدازید که کار برای همکارانتان آماده و مشکلات احتمالی آنان را برطرف سازد.

تعداد بازدید ها: 13469