کارنوتیت


img/daneshnameh_up/d/d6/_ggttqq_Carnotite.jpg
کارنوتیت - اگرگات پودری زردرنگ روی کوارتز
کارنوتیت (Carnotite)
K2 (UO2)2 V2O8). 3H2O
سیستم تبلور
عالی
مات - خاکی - صدفی
شکستگی
نوع سختی
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; امریکا (کلرادو) ، استرالیا ، زئیر و روسیه
. دراسیدها محلول است
K2O=10.44% UO2=63.42% V2O5=20.16% H2O=5.98%
ترکیب شیمیایی
زرد قناری -زرد - سبز
رنگ کانی
زرد روشن
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
تیویامونیت - آسفالت - وانادینیت و غیره
منشا تشکیل
پهن و کوتاه - رمبوئدر
شکل بلورها
کانسار اورانیوم
(امریکا (آریزونا
محل پیدایش
.دارای رادیواکتیویته شدید-ازکانیهای مشابه آن کوپیاپیت و تیویامونیت است
سایر مشخصات
.گرفته شده است M.A.Carnot از نام شیمیدان فرانسوی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-23.74.7


منبع


تعداد بازدید ها: 10486