کارشناس ژئو فیزیک


معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه ریزی مربوط به کار دستگاههای ژئوفیزیکی و تعمیر منحنی های ثبت شده و انجام اندازه گیریهای روزانه در پایگاهها می باشند.

نمونه وظایف

  • نظارت بر کار دستگاههای مربوط در پایگاهها.
  • سرپرستی تعمیرات مقدماتی و تعویض لوازم یدکی ژئوفیزیکی.
  • تهیه گزارشات علمی مربوط به وقوع پدیده های مختلف ژئوفیزیکی و تعمیر و تفسیر منحنی های مربوط.
  • انجام بررسی های ژئوفیزیکی از لحاظ شناسایی منابع زیرزمینی بوسیله دستگاههای مختلف ژئوفیزیکی.
  • تهیه و تنظیم مقالات مربوط به بخشهای مختلف ژئوفیزیک برای انتشار نشریات علمی.
  • انجام تعمیرات کلی و تعویض لوازم یدکی دستگاههای ژئوفیزیکی.
  • نظارت بر استقرار دستگاهها بر روی زمین و انجام انفجار جهت ثبت منحنی های انفجار بر روی دستگاه.
  • برقراری ارتباط مستقیم با پایگاه مجاور و غیرمستقیم با پایگاههای مهم جهان.


بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اشتغال یابند.

شرایط احراز


تعداد بازدید ها: 15679