کارشناس علوم و فنون هسته ای


معرفی


متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های کاربرد چشمه های مولد پروتونهای یون ساز و مواد رادیوایزوتوپ و استفاده بی خطر از آنها، آشنایی با روشهای مختلف اندازه گیری رادیواکتیو و کار با تاسیسات فنی مربوط را رآکتورهای هسته های و ماشینهای شتاب دهنده ذرات می باشند.

نمونه وظایف

  • اندازه گیری آلودگی هوا اطراف رآکتور به مواد رادیواکتیو.
  • استفاده صحیح از مواد رادیواکتیو، آزمایشگاهها و رفع آلودگی محیط آزمایشگاهها از مواد رادیواکتیو.
  • کنترل میزان پرتوگیری بدن افرادی که از نقاط مختلف با مواد رادیواکتیو و پرتو و سایر پروتون های یونی زا سروکار دارند.
  • طرح ریزی و ساختن لوازم و دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه الکترونیک.
  • کالیبره کردن دستگاه های اندازه گیری.
  • نظارت در طرز استفاده صحیح از پرتوهای یون ساز در آزمایشگاه.
  • کمک به برنامه های آموزشی دانشجویان لیسانس یا فوق لیسانس.


بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

اشتغال یابند.

شرایط احراز

  • دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس در یکی از رشته های علوم و فنون هسته ای و یا علوم تجربی.
  • گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های فنی و کسب تجارب لازم.

تعداد بازدید ها: 11950