کارشناس حقوقی
معرفی

متصدیان این شغل انجام امور حقوقی از قبیل تهیه و تنظیم لوایح قانونی ،تصویب نامه ها ،اساسنامه ها ، آئین نامه ها ،‌دستورالعملها ،‌انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی ،رسیدگی به پرونده ها و دعاوی اداری ، استخدامی و مسائل مرتبط به حقوق کار بین کارگر و کارفرما ،امور ورشکستگان، اتباع خارجی و نظایر آن را به عهده داشته یا طرح ریزی ،هماهنگی و سرپرستی قسمتی از فعالیتهای فوق را عهده دار می باشند.نمونه وظایف

 • جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی درمراجع صلاحیتدار .
 • جمع آوری ،بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آراء مشورتی در پاسخ پرسشهای به عمل آمده از طرف واحدها یا مقامات دولتی درزمینه مسائل حقوقی .
 • جمع آوری ،بررسی و تنظیم اطلاعات جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی ، طرح تصویب نامه ها ،اساسنامه ها و آئین نامه های مورد نیاز .
 • تهیه متن قراردادهای مورد نظر جهت انعقاد قرار داد .
 • شرکت درجلسات، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی وردویا قبول آن .
 • تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع به واحدها یا کمیته های تخصصی مربوط .
 • رسیدگی به شکایات واصله درحد قوانین و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی یا سازمان ارجاع کننده .
 • همکاری و اقدام درتهیه آرشیو حقوقی و نگهداری طبقه بندی رونوشت مصوبات .
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات به منظو ربرقرار نمودن رویه واحد حقوقی .
 • صدور دستور تامین یا فروش اموال ورشکستگان و جمع آوری منافع و تقسیم بین طلبکاران .
 • اقدام درمورد تصفیه ترکه ورشکستگان بلاوارث، ترکه اتباع خارجی و نظایر آن .
 • بازرسی درباره کیفیت اشتغال اتباع بیگانه و کشف موارد تخلف از مقررات مربوطه .
 • انجام امور قضائی بین المللی ( استرداد، تعاون قضائی ، تنظیم قراردادهای قضائی ، و نظایر آن ).
 • تهیه گزارش از پرونده های محکومین جهت ارائه به مقامات و مراجع مربوط .بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

به عنوان کارشناس حقوقی اشتغال یابند .شرایط احراز

 • دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس در یکی ازرشته های حقوق یا علوم سیاسی یا فقه و مبانی حقوق .اسلامی .
 • دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس دریکی ازرشته های حقوق یا علوم سیاسی یا اقتصاد یا علوم اداری ،بازرگانی و معقول و منقول برای انجام امورکارشناسی تصفیه امور ورشکستگی و کارشناس دادرسی اداری .
 • دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس دریکی ازرشته های علوم اجتماعی یا علوم انسانی برای انجام امور قضائی دردادگستری جمهوری اسلامی ایران .
 • گواهینامه پایان تحصیلات دوره فوق دیپلم مربوط و کسب تجارب لازم .


تعداد بازدید ها: 20582