کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی


معرفی


متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های مطالعه، تحقیق، تدوین استاندارد، تحقیقات صنعتی و کنترل کیفیت می باشد.

نمونه وظایف

 • بررسی و تهیه طرحها و پروژه های تحقیقاتی.
 • انجام تحقیقات صنعتی و علمی پیرامون وضع و کیفیت تولید و روشهای تهیه فرآورده ها.
 • تهیه و تدوین پیش نویس استاندارد کالاها و فرآورده های مربوط با توجه به امکانات اقتصادی و صنعتی و آزمایشگاهی کشور با استفاده از پژوهشهای مراکز تحقیقاتی بین المللی و داخلی.
 • نظارت بر انجام آزمایشات لازم بر روی نمودارها بمنظور مقایسه با معیارها و موازین استاندارد.
 • نظارت برکار متصدیان پستهای کاردانی و راهنمایی آنان در انجام امور محوله.
 • شرکت در کمیته ها و کمیسیونهای استاندارد که بمنظور تبادل نظر و استفاده از نظریات و تجربیات اساتید دانشگاهها و متخصصین تشکیل می شود.
 • نظارت بر کار واحدهای تابعه و کنترل و هماهنگی فعالیتهای مربوط.
 • تهیه و اجراء پروژه های ترویجی بمنظور بهبود کیفیت کالاها.بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

 • وزارت صنایع و معادن
 • موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • بازرگانی
اشتغال یابند.


شرایط احراز


تعداد بازدید ها: 12733