کارشناس امور اداری
معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت مقام مافوق عهده دار مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیتهای مربوط به امور اداری و استخدامی در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی می باشند .نمونه وظایف

 • انجام مطالعات لازم درمواردی از قبیل تشکیلات وروشها، آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
 • تهیه مجموعه هدف، وظایف و پستهای سازمانی وزارتخانه ها و یا سازمان متبوع و پیشنهاد آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تایید .
 • تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط .
 • انجام فعالیتهای لازم درزمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت درمورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی .
 • ایجاد خط مشی با توجه به خط مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
 • هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر .
 • تشریک مساعی با کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درتنظیم آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای دستگاه متبوع.بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در :

 • کلیه وزارتخانه ها،
 • مؤسسات،
 • سازمانها و
 • شرکتهای دولتی
اشتغال یابند.شرایط احراز

گواهینامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا دریکی از رشته های گروه :

 • امور اداری و مدیریت
 • مهندسی صنایع
 • اقتصاد
 • برنامه ریزی آموزشی.


تعداد بازدید ها: 22020