کاردان بازرسی و حفاظت کار


معرفی


متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام وظایف فنی و اجرایی و عملی در زمینه مربوط به جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به بازرسی کارگاهها، نظارت بر اجرای قانون کار و آئین نامه های مربوط به امور حفاظت و بهداشت کار و نظیر آن می باشند.

نمونه وظایف

  • جمع آوری اطلاعات مربوط به بازرسی کار.
  • بازرسی مستمر کارگاهها جهت نظارت بر اجرای مقررات قانون کار و آئین نامه های مربوط از قبیل مدت کار، مزد، پاداش و پاره ای از امور حفاظت و بهداشت کار و اشتغال جوانان و کودکان.
  • تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به بازرسیهای انجام گرفته و تهیه پیش نویس ابلاغیه ها برای کارفرمایان جهت رفع نواقص حفاظتی و بهداشتی کارگاهها.
  • کمک در استفاده و انتخاب وسائل فردی مناسب برای مشاغل کارگری.
  • رسیدگی به شکایات واصله از طرف کارگران و انجام اقدامات لازم جهت رفع نقائص کار.
  • گزارش نتایج حاصله از بازرسیهای انجام شده به مقامات مافوق.
  • همکاری با کارشناسان در زمینه تهیه طرحها، آمارها و اطلاعات مربوط به حفاظت و بهداشت کار و بازرسی کار.


بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

  • وزارت کار و اموراجتماعی
اشتغال یابند.

شرایط احراز

  • گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های فنی مربوط.

تعداد بازدید ها: 7378