کارائی درتخصیص سرمایه


هنگامی که تصمیم درتخصیص سرمایه گرفتید اجزاء ترکیب کننده کلیدی میل به متعهد کردن خودبه انتظارات وصداقت هوشمندانه برای رسیدن به نتیجه نهائی است .


تعداد بازدید ها: 11576