چهل سخن کوتاه از پیامبر


1- هر چه فرزند آدم پیرتر می شود 2 صفت در او جوانتر می گردد: حرص و آرزو.
2- ناداری بلاست، از آن بدتر، بیماری تن، و از بیماری تن دشوارتر، بیماری دل.
3- دل انسان همچون پری است که در بیابان به شاخه ی درختی آویزان باشد از وزش بادها دائم در انقلاب است و زیر و رو می شود.
4- در رفتار با زنان از خدا بترسید و آنچه درباره ی آنان شاید، از نیکی دریغ ننمایید.
5- از لجاج بپرهیزید که انگیزه ی آن، نادانی و حاصل آن، پشیمانی است.
6- به صورت متملقین خاک بپاشید.
7- سخت ترین دشمن تو همانا نفس اماره است که در میان دو پهلوی تو جا دارد.
8- دلاورترین مردم آن است که بر هوای نفس غالب آید.
9- خوشا به حال کسی که توجه به عیوب خود، او را از توجه به عیئب دیگران باز دارد.
10- مومن آسان انس می گیرد و مانوس دیگران می شود.
11- فقری سخت تر از نادانی و ثروتی بالاتر از خردمندی و عبادتی والاتر از تفکر نیست.
12- شرافت مومن در شب زنده داری و عزت او در بی نیازی از دیگران است.
13- دلباختگی کر و کور می کند.
14- هر کس 40 روز به خاطر خدا زندگی کند، چشمه ی حکمت از دلش به زبان جاری خواهد شد.
15- با خانواده ی خود به سر بدن. از گوشه ی مسجد گرفتن، نزد خداوند پسندیده تر است.
16- تا دل درست نشود، ایمان درست نخواهد شد و تا زبان درست نشود، دل درست نخواهد بود.
17- هر صاحب خردی از امت مرا چهار چیز ضروری است: گوش دادن به علم، به خاطر سپردن و منتشه ساختن دانش و بدان عمل کردن.
18- من برای امت خود از بی تدبیری بیم دارم نه از فقر.
19- نیرومندی به زور و بازو نیست، نیرومند کسی است که بر خشم خود غالب آید.
20- بهترین خانه ی شما آن است که یتیمی در آن به عزت زندگی کند.
21- رشته عمل از مرگ بریده می شود مگر به 3 وسیله خیراتی که مستمر باشد، علمی که همواره منفعت برساند، فرزند صالحی که برای والدین دعای خیر کند.
22- 3 چیز نشانه ی ایمان است: دستگیری با وجود تنگدستی، از حق خود به نفع دیگری گذاشتن، به دانشجو علم آموختن.
23- دوستی خود را به دوست ظاهر کن تا رشته ی محبت محکمتر شود.
24- چه بسا که از خود ستایی، از قدر خود می کاهند و از فروتنی بر مقام خود می افزایند.
25- خدایا! فراخترین روزی مرا در پیری و پایان زندگی کرامت فرما.
26- سنگین ترین چیزیکه در ترازوی اعمال گذارده می شود، خوشخویی است.
27- 3 امر، شایسته توجه خردمند است: بهبودی زندگانی، توشه ی آخرت، عیش حلال.
28- خوشا کسیکه زیادی مال را به دیگران بخشد و زیادی سخن را برای خود نگاه دارد.
29- نفرین باد بر کسی که بار خود را به دوش دیگران بگذارد.
30- عبادت 7 گونه است: که از همه والاتر طلب روزی حلال است.
31- از ناسزا گفتن به جز کینه ی مردم سودی نمی بری.
32- منفورترین حلال ها نزد خداوند طلاق است.
33- در یک سطح زندگی کنید تا دل های شما در یک سطح قرار بگیرد. با یکدیگر در تماس باشید تا به هم مهربان شوید.
34- خردمندترین مردم کسی است که با دیگران بهتر بسازد.
35- دست یکدیگر را به دوستی بفشارد که کینه را از دل می برد.
36- از دیگران چیزی نخواهید گرچه یک چوب مسواک باشد.
37- نشانه ی خشنودی خدا از مردمی، ارزانی قیمت ها و عدالت حکومت آنهاست.
38- عالم فاسد، بدترین مردم است.
39- چون تو را ستایش کنند، بگو ای خدا مرا بهتر از آنچه گمان دارند بساز و آنچه را از من نمی دانند بر من ببخش و مرا مسئول آنچه می گویند قرار مده.
40- مبادا که ترس از مردم شما را از گفتن حقیقت باز دارد.


تعداد بازدید ها: 42780