چنگالها و منقارها


پرندگان شکاری برای گرفتن طعمه از چنگالهایشان استفاده کرده و با همان وسیله آنها را به جای دیگر می برند و می خورد. روی قسمتهایی از پاهای آنها پرهست و عضلات قویی در پاهای آنها وجود دارد.همین امر باعث می شود در انگلستان آنها قدرت زیادی برای گرفتن طعمه وجود داشته باشد.از آنجایی که این پرندگان دندان ندارند، به جای آن، طعمه خود را با منقارشان پاره می کنند.


تعداد بازدید ها: 6419