چلچله اقیانوس شمالی
img/daneshnameh_up/f/fe/Bird_d.jpg

علی رغم اسمش چلچله اقیانوس شمالی فقط در نواحی دور دست شمالی زندگی نمی کند بر عکس او بین قطب شمال و جنوب مهاجرت می کند او با سفر 32000 کیلومتر به اطراف زمین رکورد مهاجرت را در دست دارد در طول یک دوره یک ساله او از همه گونه های حیوانات دیگر بیشتر روز روشن را می بیند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 13167