چرا صفویان شجره خاندانی خود را به امامان شیعیان رساندند؟


علی رغم آنکه بسیاری از منابع معتقدند که شیخ صفی الدین و ااسلافش سنی بودند ، اما خاندان شیخ صفی الدین برای آنکه نزد سلاطین و حکام وقت از احترام خاصی برخوردار شوند و همچنین نزد مردم ایران که تمایل شیعی گری بالایی داشتند ، جایگاه پیدا کنند و در واقع ولایت معنوی آنان مورد پذیرش قرار گیرد سعی کردند شجره خاندانی خود را به امامان شیعه برسانند.منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 4404