چرا بین ریل های راه آهن فضای خالی وجود دارد؟


میخی را با چکش به داخل یک قوطی حلبی فبرو نمایید . میخ به آسانی بیرون می آید. دوباره آن را داخل قوطی فرو کنید تا مطمئن شوید که سوراخ به اندازه کافی برای میخ گشاد است . حال میخ رابا قیچی یا انبردستی بگیرید و آن را روی شعله یک شمع، یا شعله گاز و یا داخل آب گرم نگه دارید . بعد از گرم شدن دوباره سعی کنید آن را داخل سوراخ قوطی فرو نمایید .
img/daneshnameh_up/b/bb/mzp6.jpg


مشاهده خواهید کرد که :

میخ گرم شده و دیگر اندازه سوراخ قوطی نیست و داخل آن نمی رود .

توضیح :

گرما جامدات را منبسط می کند . مولکولهای جامدات در اثر گرما سریعتر حرکت می کنند ، از هم بیشتر فاصله می گیرند و بنابراین فضای بیشتری را اشغال می کنند .
اکنون می دانید که در کف بعضی پیاده رو ها باریکه هائی از فضای خالی در نظر می گیرند ، و اینکه چرا در تابستان بعضی اوقات یک در بسختی باز و بسته می شود ؟
تعداد بازدید ها: 48589