پیزانیت


img/daneshnameh_up/8/85/Pisanite.jpg
پیزانیت (از انواع ملان تریت) - آگرگات بلوری آبی روشن یا تیره
پیزانیت (Pisanite)
(Fe,Cu)SO4.7H2O
سیستم تبلور
/ کامل - مطابق با /001
شکستگی
نیمه شفاف
نوع سختی
دانه ای - استالاگتیتی - پوسته ای - قشری
اشکال ظاهری
فراوان ; آلمان ، اسپانیا ، سوئد ، چک و اسلواکی ، یوگسلاوی و مجارستان
محلول در آب
FeO=25.9% SO3=28.8% H2O=45.3% درصد CuO در آن از 9 تا 18%
ترکیب شیمیایی
سبزروشن - آبی روشن
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
هالوتریکیت،ملانتریت و دیگر سولفات ها
ثانوی
منشا تشکیل
منشورهای کوتاه - پهن و ضخیم
شکل بلورها
محل پیدایش
.محلول در آب-کانی مشابه آن کالکانتیت است
سایر مشخصات
.گرفته شده استF.Pisani ازنام شیمیست فرانسوی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ21.9ــ


منبع
تعداد بازدید ها: 7442