پیروفانیت


img/daneshnameh_up/0/09/pyrophanite.jpg
پیروفانیت
پیروفانیت (Pyrophanite)
سیستم تبلور
/کامل- مطابق با سطح /0221
شکستگی
نیمه شفاف
نوع سختی
ندارد
بلوری - مرصع
اشکال ظاهری
کمیاب ; سوئد ، نروژ ، URSS ، انگلستان و برزیل
.به سختی در اسیدها حل می شود
MnO2=46.96% TiO2=53.04%
ترکیب شیمیایی
قرمز تیره - قرمز تمشکی - سیاه
رنگ کانی
رنگ اثر خط
واکنش های شیمیایی - رنگ اثر خط- اشعه ایکس
تفاوت با کانی های مشابه
ایلمنیت خالص
تشابه کانی شناسی
دگرگونی - پگماتیتی
منشا تشکیل
قرصی شکل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
آتش Pur = از واژه های یونانی
. یعنی درخشان و تابان گرفته شده است Phanosو
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ54.5ــ


منبع
تعداد بازدید ها: 7182