پکتولیت


img/daneshnameh_up/3/3a/Pectolite.jpg
(پکتولیت - آگرگات شعاعی(30 میلیمتر
پکتولیت (Pectolite)
Ca2NaH Si3O9
سیستم تبلور
کامل
شیشه ای - صدفی
صدفی - نامنظم
شکستگی
غیرشفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
ندارد
بلوری - آگرگات توده ای - فشرده - شعاعی - رشته ای
اشکال ظاهری
و در حرارت شعله به رنگ سبز در می آیدHCl محلول در
Na2O=9.31% CaO=33.68% SiO2=54.31% H2O=2.7%
ترکیب شیمیایی
سفید - خاکستری روشن - صورتی - سبز روشن
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تغییر رنگ در برابر شعله
تفاوت با کانی های مشابه
ولاستونیت - زئولیت
تشابه کانی شناسی
زئولیت ها - کلسیت و غیره
منشا تشکیل
منشوری - خوشه جواهری - ماکله
شکل بلورها
چک و اسلواکی
محل پیدایش
سایر مشخصات
.گرفته شده است Pektos از واژه پکتوس یونانیLithos
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ52.8ــ


منبع
تعداد بازدید ها: 10913