پوشینه


پوشینه
pollinie


میوه خشک و شکوفائی را گویند که از مادگی چند برچه ای حاصل گردیده و به خلاف فندقه ها ، دارای دانه های متعدد باشد مانند میوه خشخاش نوع ناشکوفای اینگونه میوه ها نیز پوشینه نامیده می شود.


تعداد بازدید ها: 8839