پنجه گرگها


پنجه گرگها
( Lycopodialis(Clubmosses

از گروه نهان زادان آوندی می باشد که شکل عمومی آنها مشابه خزه های افراشته است. پنجه گرگیها بیشتر خاص مناطق گرم و مرطوب هستند. و در رویشهای ایران دیده نمیشوند انتهای ساقه و ریشه آنها در شاخه یی است. سا قه از برگهای ریز، انبوه و متراکم فراوان پوشیده شده، انشعابات دو شاخه ای آن به سنبله های هاک دار منتهی میشوند هاگدانها مشابه هاگدان سرخسها است ولی در بعضی از گونه ها ریزتر از سرخسها بوده، دارای رنگ قرمز هستند هاگدانهایی که روی برگهای انتهایی سنبله ها قرار دارند محتوی هاگهای ریز بوده (میکروسپور) پس از تندیدن ایجاد پروتال نر را می کنند هاگدانهایی که روی برگهای پائینی سنبله قرار دارند محتوی هاگهای درشت تر و به رنگ زرد هستند هاگهای بزرگ پس از رویش پروتال ماده را بوجود می آورند هاگدان پنجه گرگی ها با چهار شکاف باز می شوند.
پنجه گرگی ها به دو دسته جور رهاگها (Isosproees) و ناجور هاگها (Heterosporees) تقسیم می شوند.
در دسته اول جنس لیکوپوریوم Lycopodineae معروف است و در دسته دوم جنس علف خوک (سلاژنیلا) معروف می باشد.


تعداد بازدید ها: 12541