پناهندگی طرفداران سفیانی به غرب


پس از شکست سپاه سفیانی از سپاه حضرت مهدی علیه السلام و کشته شدن او به دست امام علیه السلام در نبرد« ابدال» طرفداران سفیانی به غرب حامیان و اربابان خود - پناهنده می شوند. در این باره دو حدیث از امام باقر« ع» رسیده است که حاصل این دو حدیث چنین است: هنگامی که حضرت مهدی علیه السلام به سوی شام لشگرکشی می کند و سپاه سفیانی را شکست می دهد، گروه کثیری از بنی امیه به سوی روم فرار می کند و از رومیان درخواست پناهندگی می نمایند.

فرمانروای روم به آنان می گوید: « ما شما را به سرزمین خود راه نمی دهیم تا دین ما را بپذیرید و نصرانی گردید، با دختران همدیگر ازدواج کنیم، گوشت خوک بخورید، شراب بنوشید، صلیب به گردن بیاویزید و زُنّار به کمر بندید.» بنی امیه شرایط رومیان را می پذیرند و در حالی که صلیب به گردن آویخته اند، داخل سرزمین روم می گردند.

شاید غربیان هنگامی که پیشرفت های چشمگیر و سریع اسلام را مشاهده می کنند برای تقویت آیین مسیحیت در مقابل اسلام چنین پیشنهادی به طرفداران سفیانی می نمایند.

مراجعه شود به:

پناهندگی طرفداران سفیانی


تعداد بازدید ها: 5529