پسیلوملان


img/daneshnameh_up/b/bc/Psilomelane.jpg
پسیلوملان - آگرگات دندریتی
( روی رگه موئین آهکی (عرض تصویر 66 میلیمتر
پسیلوملان (Psilomelane)
(Ba,H2O)Mn5O10
سیستم تبلور
رده بندی
مات - نیمه فلزی
صدفی - نامنظم
(کدر(اپاک
ترد
نوع سختی
آگرگات کریپتوکریستالین - فشرده - استالاکتیتی- شاخه ای
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان شرقی ، سوئد ، برزیل ، امریکا و هند
HCl و H2SO4 - به سختی محلول در
با حرارت شعله در اسید سیتریک و اکزالیک نیز حل می شود
سیاه
رنگ کانی
سیاه - قهوه ای
رنگ اثر خط
اشعه ایکس - چگالی - رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
یعنی صاف Psilos از واژه های یونانی پسیلوس
.بمعنای سیاه گرفته شده است melasو
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ54.44.7


منبع
تعداد بازدید ها: 9531