پرچم


پرچم
Etamine


اندام نر گیاه است که در بساک آن دانه های گرده تشکیل می شود. در گلهای نر – ماده پرچم ها در اطراف مادگی که خود وسط گل واقع است، جای دارند.


تعداد بازدید ها: 8554