پراوسکیت


img/daneshnameh_up/5/54/Perovskite.jpg
(پراوسکیت - بلورهای ایدیومرف (تا 10 میلیمتر
پراوسکیت (Perovskite)
سیستم تبلور
ضعیف
الماسی - فلزی - چرب
شکستگی
(نیمه شفاف - کدر(اپاک
نوع سختی
ندارد
بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای - نودولار
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان غربی ، سوئیس ، URSS ، فنلاند ، برزیل ، امریکا و غیره
.در H2SO4 حل نمی شود. در HF حل می شود
CaO=41.24% TiO2=58.76%
ترکیب شیمیایی
سیاه - قرمز قهوه ای - زرد
رنگ کانی
سفید - خاکستری
رنگ اثر خط
خاصییت مغناطیسی و رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
ماگنتیت
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
.رادیواکتیویته کامل که با افزایش ادخال ها کاهش می یابد
سایر مشخصات
.اخذ شده استL.Perowsky از نام کانی شناس روس آن
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ5.54ــ


منبع
تعداد بازدید ها: 7070